Language :

ถาม & ตอบ

เรื่อง :

 คำถาม : การแก้ไขที่อยู่และข้อมูลผู้ถือหุ้น

 ขอทราบขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบที่ต้องใช้ และระยะเวลาดำเนินการ

 

ขั้นตอนขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น (กรณีถือเป็นใบหลักทรัพย์ หรือฝากหลักทรัพย์ไว้กับบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์)

1. ผู้ถือหุ้นกรอกแบบฟอร์ม “แบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์

2. แนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (รายการเอกสารประกอบ โปรดอ่านด้านหลังของแบบฟอร์ม)

3. กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล โปรดแนบหนังสือรับรองเกี่ยวกับรายการบัตรประชาชนที่ออกจากสำนักงานเขต เพิ่มเติม

     - กรณีมายื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงทุกครั้ง

     - กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ต้องแนบ  หนังสือรับรองเกี่ยวกับรายการบัตรประชาชนที่ออกจากสำนักงานเขต (มีผล 1 กค.55 เป็นต้นไป)

4. พิมพ์แบบคำขอ http://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20160104_TSD_301_TH.pdf

ช่องทางการติดต่อ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ติดต่อด้วยตัวเองที่ TSD Counter Services ชั้น 1 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งแบบฟอร์มและเอกสารไปยัง TSD ตามที่อยู่ต่อไปนี้

    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

    ส่วนบริการผู้ลงทุน

    เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

               

ระยะเวลาดำเนินการ  :  ภายใน 5 วันทำการหลังจาก TSD ได้รับเอกสารครบถ้วน

 

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝากหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์/คัสโตเดียน) การแจ้งขอแก้ไขข้อมูลต่างๆ โปรดติดต่อกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากของท่านโดยตรง

2. การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อนายทะเบียนได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

3. ที่อยู่ของผู้ถือหุ้นควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน และมิให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ 

 

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้ว เหตุใด TSD ยังคงส่งเอกสารไปยังที่อยู่เดิม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่แล้ว แต่ TSD ยังคงส่งเอกสารไปยังที่อยู่เดิม เกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น
1. ผู้ถือหุ้นแจ้งขอแก้ไขข้อมูลไม่ครบทุกประเภทการถือหลักทรัพย์ หรือทุกบัญชี Broker เช่น 
    1.1 แจ้งแก้ไขกับ TSD จะมีผลเฉพาะหุ้นในระบบใบหุ้น และหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
    1.2 แจ้งแก้ไขกับบริษัทสมาชิก (Broker) จะมีผลกับข้อมูลที่ดูแลโดยบริษัทสมาชิก (Broker) นั้น ๆ เท่านั้น ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไว้กับบริษัทสมาชิก (Broker) หลายราย ผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งแก้ไขข้อมูลกับบริษัทสมาชิก (Broker) ให้ครบทุกราย เนื่องจากแต่ละบริษัทสมาชิก (Broker) จะดูแลข้อมูลเฉพาะลูกค้าของตนเท่านั้น 
2. หน่วยงานที่ทำหน้าที่แก้ไขข้อมูลไม่ได้รับเอกสาร เนื่องจากเอกสารสูญหายระหว่างการจัดส่ง
3. เอกสารคำขอแก้ไขข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และขาดเบอร์โทรศัพท์ติดต่อของผู้ถือหุ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ภายในเวลารวดเร็ว (การติดต่อสอบถามกลับไปยังที่อยู่ที่ผู้ถือหุ้นให้ไว้จะต้องทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงาน)
4. ผู้ถือหุ้นแจ้งแก้ไขข้อมูลภายหลังวันปิดสมุดทะเบียนของหลักทรัพย์นั้น ๆ

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center