Language :

ถาม & ตอบ

เรื่อง :

 คำถาม : บริการต่าง ๆ

 การโอนหุ้น ต้องทำอย่างไรบ้าง

หากท่านต้องการจดทะเบียนโอนหุ้นให้กับผู้อื่น ท่านสามารถยื่นคำขอโอนหุ้นได้ที่ TSD พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นที่ TSD กำหนด
 2. ใบหุ้นที่ต้องการโอน ซึ่งผู้โอนและผู้รับโอนได้ลงนามด้านหลังใบหุ้น
 3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี (โปรดดูเรื่องเอกสารประกอบที่ใช้ในการติดต่อ TSD)
 4. บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)ของผู้โอนและผู้รับโอน พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 

 ผู้โอนหรือผู้รับโอนต้องมาดำเนินการเองหรือไม่ / การมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องทำอย่างไร

ผู้โอนหรือผู้รับโอนไม่จำเป็นต้องมาดำเนินการเอง อาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจต้องเตรียม เอกสารมาดังนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจ ที่ระบุความรับผิดชอบที่ต้องการมอบอำนาจ และมีอายุไม่เกิน 1 ปีจนถึงวันที่ยื่นเอกสาร
 2. หากยื่นสำเนาหนังสือมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจต้องลงนามรับรอง พร้อมจัดทำหนังสือรับรองความเสียหาย ตามแบบที่ TSD กำหนด
 3. บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 

 ขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ยได้อย่างไร

ท่านสามารถแจ้งขอแก้ไขเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย โดยยื่นหลักฐานเอกสารดังนี้

 1. แบบคำขอแก้ไข/ออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย
 2. เช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ยฉบับเดิม
 3. คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีสั่งจ่ายผู้จัดการมรดก)
 4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี (โปรดดูเรื่องเอกสารประกอบที่ใช้ในการติดต่อ TSD ) 

 เช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นสูญหายจะทำอย่างไร

ติดต่อ TSD เพื่อขอรายละเอียดของเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับที่สูญหาย และนำรายละเอียด ดังกล่าวนั้นไปแจ้งความ พร้อมนำใบแจ้งความมาติดต่อขอออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย หรือใบหุ้นฉบับใหม่ พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบคำขอแก้ไข/ออกเช็คเงินปันผล/ดอกเบี้ย/ใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่
 2. บันทึกแจ้งความของสถานีตำรวจ
 3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี (โปรดดูเรื่องเอกสารประกอบที่ใช้ในการติดต่อ TSD )

 ใบหุ้นที่มีอยู่ชำรุด จะทำอย่างไร

ในกรณีที่ใบหุ้นที่มีอยู่เกิดการชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ (คงเหลือสาระสำคัญในใบหุ้นสำหรับการตรวจสอบ 50%) ท่านสามารถขอออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมที่ชำรุด โดยยื่นหลักฐานดังนี้
     1. แบบคำขอออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมที่ชำรุด
     2. ใบหุ้นที่ชำรุด
     3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี (โปรดดูเรื่องเอกสารประกอบที่ใช้ในการติดต่อ TSD )

 ติดต่อรับเอกสารตีคืน (เช็คเงินปันผลหรือใบหุ้นที่จัดส่งทางไปรษณีย์) ได้อย่างไร

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารตีคืนกับเจ้าหน้าที่ SET Contact Centerเบอร์โทร. +662 009 9999

หากตรวจสอบพบว่า มีใบหุ้นหรือเช็คตีคืนกลับไปยัง TSD ท่านสามารถแจ้งความประสงค์กับ TSD ดังนี้  

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารตีคืน

1. ผู้ถือหุ้นกรอกแบบฟอร์ม "แบบคำขอแก้ไข/ขอออกเช็ค เงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน"

2. ผู้ถือหุ้นกรอกแบบฟอร์ม “แบบคำขอรับใบหลักทรัพย์ที่ส่งคืนกลับมายังนายทะเบียนหลักทรัพย์”

3. แนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ (รายการเอกสารประกอบ โปรดอ่านด้านหลังของแบบฟอร์ม)

    - กรณีมายื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงทุกครั้ง

    - กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ต้องแนบหนังสือรับรองเกี่ยวกับรายการบัตรประชาชนที่ออกจากสำนักงานเขต

4. พิมพ์แบบคำขอรับเช็ค http://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20160104_TSD_201_TH.pdf

5. พิมพ์แบบคำขอรับใบหลักทรัพย์  http://www.set.or.th/tsd/th/download/service_form/20160104_TSD_304_TH.pdf

ช่องทางการติดต่อ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ TSD ได้ 4 ช่องทางดังนี้

1. ติดต่อด้วยตัวเองที่ TSD Counter Service ชั้น 1 อาคาร B  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ผ่านระบบ Investor portal http://www.set.or.th/tsd/th/investorportal/investorportal.html

3. ติดต่อ SET Contact Center เบอร์โทร. +662 009 9999

4. ส่งแบบฟอร์มและเอกสารไปยัง TSD ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

    บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

    ส่วนบริการผู้ลงทุน

    เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 เอกสารประกอบที่ใช้ในการติดต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

มีผลนับตั้งแต่เดือน 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร กรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

บุคคลธรรมดา สัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย
- ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (กรณี ไม่สามารถยื่นหนังสือเดินทางฉบับจริง ต้องให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทย ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public)

นิติบุคคล
นิติบุคคล สัญชาติไทย
 1. สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน1 ปี ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามแทนนิติบุคคล
 2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

นิติบุคคล สัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา
 2. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ซึ่งรับรองชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล อำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร

-- เอกสารตามข้อ 1-3 ที่เป็นเอกสารซึ่งได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ จะต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้
ก) ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำ หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
ข) ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการ ตาม ก)
-- การรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นต่อนายทะเบียน 

 

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center