Language :

ถาม & ตอบ

เรื่อง :

 คำถาม : เรื่องอื่น ๆ

 ขอทราบขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อบริษัท เอกสารประกอบที่ต้องใช้ และระยะเวลาดำเนินการ

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=726                  

 จำเป็นจะต้องเวนคืนใบหุ้นก่อนหรือไม่ ในกรณีที่ต้องทำ Tender Offer

จำเป็นจะต้องเวนคืนใบหุ้นก่อนการ Tender Offer เสมอ

 ต้องการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ต้องทำอย่างไร

ผู้ถือหุ้นติดต่อบริษัทสมาชิก (Broker) โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ Broker กำหนด

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center