Language :

ถาม & ตอบ

เรื่อง :

 คำถาม : การประชุมผู้ถือหุ้น

 กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม ไม่ทราบว่าจะเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่ และจะต้องนำเอกสารใดมาแสดง (มาด้วยตนเอง)

กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม (ซึ่งอาจเกิดจากการสูญหายในระหว่างการจัดส่ง หรือไปรษณ๊ย์ไม่สามารถนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากไม่มีผู้รับ) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยต้องนำหลักฐานแสดงตนไปแสดง ณ จุดลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้ 
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ 
ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล
1. หนังสือมอบอำนาจ
2. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 การมอบอำนาจให้คนอื่นมาร่วมประชุมแทน จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นมาแสดงด้วยหรือไม่

การมอบอำนาจให้คนอื่นมาร่วมประชุมแทน จะต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. หนังสือมอบอำนาจ ที่ติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 

 การมอบอำนาจให้คนอื่นมาร่วมประชุมแทน หรือมอบอำนาจให้ตัวแทนของบริษัท จะต้องเอกสารการมอบฉันทะให้แก่บริษัทอย่างไร หรือสามารถนำเอกสารมอบฉันทะไปแสดงที่ประชุมได้เลย

สามารถนำเอกสารมอบฉันทะไปแสดงที่ประชุมได้เลย ทั้งนี้ เอกสารการมอบฉันทะประกอบด้ว
1. หนังสือมอบฉันทะ ที่ติดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 

 ปัจจุบันถือหุ้นอยู่หลายบริษัท มีข้อสงสัยว่า หนังสือเชิญประชุมของบางบริษัทที่ได้รับก็ระบุจำนวนหุ้น บางบริษัทก็ไม่ระบุ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร

การระบุจำนวนหุ้นในหนังสือเชิญประชุมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับประเภทหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทนั้น ๆ เลือกใช้ กล่าวคือ
1. กรณีบริษัทใช้แบบฟอร์มลงทะเบียน / Proxy แบบระบุชื่อผู้ถือหุ้นและพิมพ์บาร์โค้ต : จะมีจำนวนหุ้นแสดง
2. กรณีบริษัทใช้แบบฟอร์มลงทะเบียน/ Proxy แบบไม่ระบุชื่อผู้ถือหุ้น (Blank Form) : จะไม่มีจำนวนหุ้นแสดง

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center