Language :

ถาม & ตอบ

เรื่อง :

 คำถาม : การโอนหุ้นและสิทธิประโยชน์

 ขอทราบขั้นตอนและวิธีการโอนหุ้นกรณีทั่วไป วิธีการมอบอำนาจ และระยะเวลาดำเนินการ

ขั้นตอนการโอนหุ้น
ผู้รับโอนหุ้นต้องมายื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียนการโอนหุ้นด้วยตนเอง 
การมอบอำนาจ
หากผู้รับโอน ไม่สามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารแทน ทั้งนี้ การมอบอำนาจสามารถระบุการมอบอำนาจในแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ และติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
เอกสารประกอบการโอนหุ้น
1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อโดยผู้รับโอน
2. เอกสารแสดงตนของผู้โอน ตามข้อบังคับของ TSD
3. เอกสารแสดงตนของผู้รับโอน ตามข้อบังคับของ TSD
4. ใบหลักทรัพย์ที่โอน (ฉบับจริง) ผู้โอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน 
ระยะเวลาการดำเนินการ
เอกสารครบถ้วนตามข้อบังคับของ TSD เจ้าหน้าที่จะบันทึกรายการโอนหุ้นในวันที่ยื่นเอกสาร (กรณีที่หลักทรัพย์นั้นไม่ได้อยู่ระหว่างการปิดสมุดทะเบียน) และจะได้ใบรับ Slip เพื่อเป็นหลักฐานการโอนหุ้น หรือเพื่อมารับใบหุ้นฉบับใหม่ต่อไป

 ขอทราบขั้นตอนและวิธีการโอนหุ้นมรดก วิธีการมอบอำนาจ และระยะเวลาดำเนินการ

การโอนหลักทรัพย์มรดกจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยศาลไทย
ผู้จัดการมรดก ต้องมายื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียนการโอนหุ้นให้กับผู้รับมรดกด้วยตนเอง 
การมอบอำนาจ
หากผู้จัดการมรดก ไม่สามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ต้องมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารแทน ทั้งนี้ สามารถระบุการมอบอำนาจในแบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก และติดอากรแสตมป์ 10 บาท
เอกสารประกอบการโอนหุ้นมรดก 
1. แบบคำขอจัดการหลักทรัพย์มรดก กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อโดยผู้จัดการมรดก  
2. สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ที่จ่าศาลหรือรองจ่าศาลรับรองไม่เกิน 1 ปี ลงลายมื่อชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก (ทุกหน้า)
3. สำเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต ลงลายมื่อชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก
4. เอกสารแสดงตนของผู้จัดการมรดก ตามข้อบังคับของ TSD
5. เอกสารแสดงตนของผู้รับโอน ตามข้อบังคับของ TSD (กรณีผู้รับโอนไม่ใช่ผู้จัดการมรดก) 
6. ใบหลักทรัพย์มรดก ด้านหลังใบหลักทรัพย์ ผู้จัดการมรดก ลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน (ถ้าผู้จัดการมรดกเป็นผู้รับโอน ต้องลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้โอนและช่องผู้รับโอน)
ระยะเวลาดำเนินการ
เอกสารครบถ้วนตามข้อบังคับของ TSD เจ้าหน้าที่จะบันทึกรายการโอนหุ้นในวันที่ยื่นเอกสาร (กรณีที่หลักทรัพย์นั้นไม่ได้ปิดสมุดทะเบียน) และจะได้ใบรับ Slip เพื่อเป็นหลักฐานการโอนหุ้น หรือเพื่อมารับใบหุ้นฉบับใหม่
 

 ขอทราบขั้นตอนและวิธีการโอนหุ้นมรดกกรณี"ไม่มีคำสั่งศาล วิธีการมอบอำนาจ และระยะเวลาดำเนินการ"

การโอนหลักทรัพย์มรดก จะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเท่านั้น

 โอนหุ้นบางส่วน ต้องทำเรื่องแยกใบหุ้นก่อนหรือไม่ หรือสามารถทำเรื่องโอนได้เลย

การโอนหุ้นบางส่วน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกได้ 2 กรณี
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นติดต่อขอแยกใบหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่โอน เมื่อได้รับใบหุ้นฉบับใหม่จากการแยกใบหุ้นแล้ว จึงจะดำเนินการสลักสลังโอนหุ้น และส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน
กรณีที่ 2 ไม่ต้องแยกใบหุ้นก่อน ผู้ถือหุ้นสลักหลังโอนบนใบหุ้นฉบับเดิม และส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอนเพื่อมาดำเนินการขอรับโอนหุ้น ซึ่งผู้รับโอนจะกรอกจำนวนหุ้นที่รับโอนในแบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์  เมื่อบริษัทศูนย์รับฝากฯ โอนหุ้นให้กับผู้รับโอนตามจำนวนหุ้นที่ระบุในแบบคำขอฯ แล้ว จำนวนหุ้นส่วนที่เหลือจากการโอน (ทอนคืน) จะออกใบหุ้นในชื่อผู้โอน โดยผู้โอนและผู้รับโอนสามารถเลือกที่จะมารับใบหุ้นใหม่ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 หากผู้ถือหุ้นใช้ชื่อร่วม เช่น นาง ก. และ นาย ข. ประเทศไทย ต้องการโอนหุ้น ไม่ทราบว่าท่านใดจะต้องเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

นาง ก. และ นาย ข. ต้องลงนามสลักหลังโอนหุ้นร่วมกัน ทั้ง 2 ท่าน 

 ขอทราบขั้นตอนและวิธีการโอนหุ้นที่ฝากไว้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เข้าบัญชีที่ผู้ลงทุนเปิดไว้กับ Broker และระยะเวลาดำเนินการ

การดำเนินการ
ผู้ถือหุ้นต้องติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) ซึ่งผู้ลงทุนต้องมีบัญชีเปิดกับ Broker นั้น ๆ เรียบร้อยแล้วและขอให้ Broker ดำเนินการรับโอนหุ้นของผู้ถือหุ้นจากบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ไปยังบัญชีที่ผู้ลงทุนเปิดไว้กับ Broker โดย Broker จะส่งเอกสารประกอบการโอนหุ้นให้ TSD เพื่อดำเนินการยืนยันการโอนหุ้น
เอกสารประกอบการโอนหุ้น
1. แบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
2. เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของ TSD
ระยะเวลาดำเนินการ
หากเอกสารครบถ้วนตามข้อบังคับ TSD เจ้าหน้าที่จะยืนยันการโอนหุ้นไปยังบัญชี Broker ภายในวันที่ได้รับเอกสารจาก Broker 

 กรณีผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์ขอรับสิทธิในเงินปันผล จะต้องโอนหุ้นภายในวันไหนถึงจะได้รับสิทธิ เช่น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 23 เมษายน 2555

ผู้รับโอน ต้องยื่นเอกสารการโอนใบหุ้น (Scrip) อย่างช้าภายในวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)  
Record Date คือ วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันนั้น เป็นผู้รับสิทธิใด ๆ เช่น สิทธิเข้าร่วมประชุม สิทธิรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น 
ตัวอย่าง วันที่ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD คือ 23 เมษายน 2555 วันที่ปิดสมุดทะเบียน คือ 26 เมษายน 2555 วันที่รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือ 25 เมษายน 2555 >> ผู้โอนและผู้รับโอนต้องยื่นเอกสารเพื่อดำเนินการจดทะเบียนการโอนใบหุ้นให้ครบถ้วนภายในวันที่ 25 เมษายน 2555 ผู้รับโอนจึงจะได้สิทธิในเงินปันผลและสิทธิอื่นใด ตามที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด 

 ขอรายละเอียดหุ้นเป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อยื่นเอกสารทำ Tender ไม่ทราบว่าส่งเอกสารทางโทรสาร (Fax) ได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

เนื่องจากเอกสารทางโทรสาร ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ถือหุ้นได้ TSD จึงกำหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องติดต่อขอคัดรายละเอียดใบหุ้น และยื่นเรื่องขอออกใบหุ้นใหม่ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนหรือส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้ถือหุ้นทำหนังสือคำร้องขอคัดรายละเอียดใบหุ้น หรือ กรอก "แบบคำขอพิมพ์เอกสารสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์" พร้อมเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของ TSD

 กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารที่เคยสมัครรับเงินปันผล (e-Dividend) ปิดหรือไม่ Active แล้ว จะได้รับเงินปันผลอย่างไร

TSD จะออกเป็นเช็คและนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน ทั้งนี้ TSD จะดำเนินการหลังจากได้รับแจ้งจากธนาคารว่าไม่สามารถโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากบัญชีปิดหรือไม่ Active แล้ว ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์นับจากวันจ่ายเงินปันผล
หากผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับเงินปันผล สามารถทำได้โดยติดต่อขอแก้ไขที่ TSD โดยใช้เอกสารดังนี้
1. ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ยสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง
3. สำเนาสมุดบัญชี / Bank Statement ที่ปรากฏชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ถือหุ้นเท่านั้น

เว็บไซต์ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
SET Contact Center