ความรู้ผู้ลงทุน DR th - Products - DR - Knowledge

ตอนที่1 รู้จัก ETF

 

 DR คืออะไร

DR ย่อมาจาก Depositary Receipt เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนให้ซื้อขายได้เหมือนหุ้น โดยผู้ออก DR ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นผู้ที่ไปซื้อหุ้นต่างประเทศมา แล้วเสนอขายหุ้นต่างประเทศนั้นให้กับผู้ลงทุนไทยในรูปสกุลเงินบาท โดยมีสัดส่วน 1 DR = หุ้นต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ถือ DR จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเสมือนไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างประเทศโดยตรง

 

 

 ประโยชน์ของการลงทุนใน DR

DR เป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงทุนในการลงทุนหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนไทยสามารถใช้บัญชีซื้อขายหุ้นในการซื้อขาย DR ในรูปสกุลเงินบาทได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารและสิทธิประโยชน์ทีเกิดขึ้นได้จากการรายงานข่าวของผู้ออก DR ได้อีกด้วย


DR จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นหรือ ETF ที่อยู่ในต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะสั้นเพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนจากสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือสร้างพอร์ตเพื่อการลงทุนระยะยาวได้ง่าย การปรับพอร์ตหรือการขายหลักทรัพย์เพื่อรับเป็นเงินสดสามารถทำได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีภาระเรื่องการโอนเงินระหว่างประเทศ

 

 

 ผลตอบแทนจากการลงทุนใน DR

*สัญญารับฝาก หมายถึง สัญญาว่าด้วยสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และผู้ถือตราสารดังกล่าว

 

 

 กลไกที่มาของ DR

ผู้ออกจะเสนอขาย DR ให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยจะนำเงินที่ได้ทั้งหมดไปซื้อหลักทรัพย์ในต่างประเทศ แล้วนำมาจดทะเบียนให้ซื้อขายได้แบบ Real-time ในตลาดหลักทรัพย์ฯเหมือนหุ้นทั่วไป

 

 

 

 ลักษณะของ DR ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

DR เป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนให้ซื้อขายได้เหมือนหุ้น โดยผู้ออก DR ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. จะเป็นผู้ที่ไปซื้อหุ้นต่างประเทศมา แล้วเสนอขายหุ้นต่างประเทศนั้นให้กับผู้ลงทุนไทยในรูปสกุลเงินบาท โดยมีสัดส่วน 1 DR = หุ้นต่างประเทศ 1 หลักทรัพย์ ดังนั้นผู้ถือ DR จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเสมือนไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างประเทศโดยตรง

 

สินค้าอ้างอิง หุ้นสามัญหรืออีทีเอฟที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
ชื่อย่อ

ความยาวสูงสุดไม่เกิน 10ตัวอักษร 
ตัวอักษร 8 ตัวแรก หมายถึง หลักทรัพย์ต่างประเทศ
ตัวอักษร 2 ตัวถัดไป หมายถึง หมายเลขผู้ออก

ตัวอย่าง APPR99 คือ DR ของหลักทรัพย์ที่ชื่อ APPR ที่ออกโดยบริษัทสมาชิก หมายเลข 99
อายุ ไม่มีกำหนด
อัตราส่วน DR ต่อหลักทรัพย์ต่างประเทศ 1 DR ต่อ 1 หลักทรัพย์ต่างประเทศ
จำนวนขั้นต่ำในการซื้อขาย 1 DR (Board lot = 1)
สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขาย บาท
วิธีการซื้อขายและช่วงการเปลี่ยนแปลงราคา เหมือนหุ้น
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เหมือนหุ้น
การเผยแพร่ข้อมูล เมื่อหุ้นต่างประเทศมีการออกข่าวที่มีผลกระทบกับราคา หรือการให้สิทธิประโยชน์ ผู้ออก DR จะต้องเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ผู้ออก DR