รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 ก.ค. 2564 17:24:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์ KWM
แหล่งข่าว KWM
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 05 ก.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย      			

ใบสำคัญแสดงสิทธิ            			
เสนอขายให้แก่              			

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม             			
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)  			 : 140,000,000
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ          			 : KWM-W1
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ           			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)        			 : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ       			 : 05 ก.ค. 2564
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย) 			 : 139,998,338
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)   			 : 1,662
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ  			 : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : นายเอกพันธ์ วนโกสุม
ตำแหน่ง                			 : ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม
กรรมการผู้จัดการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.