News Detail

Date/Time 28 May 2021 07:58:00
Headline การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท(KWM-W1) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
Symbol KWM
Source KWM
Full Detailed News Download Full Detailed News
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 12 พ.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 29 มิ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 27 พ.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 25 พ.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม              			 : ประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอพพลิเคชั่น IR 
PLUS AGM
หมายเหตุ                			 :
ถ่ายทอดสดการประชุมจาก ห้อง Sirivit I ชั้น 26 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท พระโขนง เลขที่ 1122 
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 12 พ.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 140,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 140,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 140,000,000
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ        			

เรื่อง                 			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 12 พ.ค. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ             			 : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 140,000,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 140,000,000
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) 			 : 3 : 1
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส 			 : 27 พ.ค. 2564
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ  			 : 25 พ.ค. 2564
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)      			 : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ      			
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ       			 : KWM-W1
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ        			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เค. 
ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)      			 : 1.50
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ        			 :
  2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : 24-hours service for
- Investment knowledge
- FAQs
Should you have any other inquiries,please contact our SET Contact Center Office Hours: 08:00 � 18:00 BKK Time