รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 12 พ.ย. 2564 18:24:00
หัวข้อข่าว แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์ CHEWA
แหล่งข่าว CHEWA
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี			


ลาออก                 			
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      			 : รองเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาวุโส
คำนำหน้าชื่อ               			 : นาย
ชื่อ                  			 : วีระยุทธ
นามสกุล                			 : โคตรวงศ์
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง         			 : 12 พ.ย. 2564
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                			
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      			 : รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
คำนำหน้าชื่อ               			 : นางสาว
ชื่อ                  			 : อาริสา
นามสกุล                			 : อู่ทอง
วันที่แต่งตั้ง              			 : 01 ธ.ค. 2564
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : ชนิสรา ยิ่งนอก
ตำแหน่ง                			 : เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.