รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 29 ต.ค. 2563 18:10:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) 1st
หลักทรัพย์ SONIC
แหล่งข่าว SONIC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)      			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 29 ต.ค. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย      			

หุ้นสามัญ                			
เสนอขายให้แก่              			

กรรมการและพนักงาน (ESOP)       			
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)          			 : 30,000,000
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)          			 : 1.95
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น          			 : วันที่ 18 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 18 ต.ค. 2563
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)          			 : 0
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)          			 : 30,000,000

สรุปผลรวม               			
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 30,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)         			 : 0
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)         			 : 30,000,000
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)        			 : 0.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)           			 : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย           			 : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)        			 : 0.00
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                			 :
	บริษัทฯ มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้บริหารพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย (ESOP Warrant) จำนวน 30,000,000 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน
30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์
ตำแหน่ง                			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.