รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 13 ก.ย. 2564 08:15:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ CHO เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กันยายน 2564
หลักทรัพย์ CHO
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 366,984,227.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 1,467,936,910
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 36,267,435
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 376,051,086.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 1,504,204,345
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ              			 : Advance Opportunities Fund 
แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 5/2564 รวม 5,000 หน่วย (มูลค่ารวม 5,000,000 บาท) เป็นหุ้นสามัญจำนวน
7,407,407 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น) 			 : 1 : 1,481.4814
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)       			 : 0.675
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ           			 : 26 ส.ค. 2564
จัดสรรรเพื่อ              			 : Advance Opportunities Fund และ Advance Opportunities 
Fund 1 แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 6/2564 รวม 20,000 หน่วย (มูลค่ารวม 20,000,000 บาท)
เป็นหุ้นสามัญจำนวน 28,860,028 หุ้น
อัตราการแปลงสภาพ (หลักทรัพย์แปลงสภาพ : หุ้น) 			 : 1 : 1,443.0014
ราคาการแปลงสภาพ (บาท/หุ้น)       			 : 0.693
วันใช้สิทธิแปลงสภาพ           			 : 30 ส.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 14 ก.ย. 2564
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.