รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 15 ธ.ค. 2564 08:51:00
หัวข้อข่าว แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหาร (รักษาการ CFO)
หลักทรัพย์ GTB
แหล่งข่าว GTB
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี			


ลาออก                 			
ชื่อตำแหน่ง CFO             			 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ               			 : นาย
ชื่อ                  			 : สุชาติ
นามสกุล                			 : มงคลอารีย์พงษ์
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง         			 : 14 ธ.ค. 2564
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
แต่งตั้ง                			
ชื่อตำแหน่ง CFO             			 : รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ               			 : นางสาว
ชื่อ                  			 : นางสาวเพชรรัตน์
นามสกุล                			 : เทอดทูลกิติกุล
วันที่แต่งตั้ง              			 : 14 ธ.ค. 2564
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหาร
ตำแหน่ง                			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.