รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 17 พ.ค. 2565 09:31:00
หัวข้อข่าว Approval of Interim Dividend Payment (Edit Dividend Payment Date)
หลักทรัพย์ YGG
แหล่งข่าว YGG
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Dividend payment / Omitted dividend payment

Subject                 : Cash dividend payment
Date of Board resolution         : 13-May-2022
Type of dividend payment         : Cash dividend payment
Record date for the right to receive   : 31-May-2022
dividends
Ex-dividend date             : 30-May-2022
Payment for               : Common shareholders
Cash dividend payment (baht per share)  : 0.109
Derived from profit under non-BOI    : 0.00
privilege (baht per share)
Derived from profit under BOI privilege : 0.109
(baht per share)
Par value (baht)             : 0.50
Payment date (Update)          : 13-Jun-2022
Paid from                :
  Operating period from 01-Jan-2022 to 31-Mar-2022 and retained Earnings

The company hereby certifies that the information above is correct and complete.

             Signature _________________
                   ( Mr.Tanat Juwiwat )
                    Chief Executive Officer
                 Authorized Persons to Disclose Information

______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.