รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 28 มิ.ย. 2564 07:11:00
หัวข้อข่าว New shares of NEWS to be traded on June 29, 2021
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : NEWS NETWORK CORPORATION PUBLIC 
COMPANY LIMITED (NEWS)
Old capital (baht)            : 74,628,861,756.00
- Common stock (Unit: shares)      : 74,628,861,756
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 1,021,335,892
New capital (baht)            : 75,650,197,648.00
- Common stock (Unit: shares)      : 75,650,197,648
Par value (baht per share)        : 1.00000
Allocated for              : Warrants (NEWS-W6) 1,021,335,892 
units exercise to 1,021,335,892 common shares
Ratio (Warrant : share)         : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 0.016
Exercise date              : 12-Jun-2021
Trading date               : 29-Jun-2021
______________________________________________________________________