รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 06 ส.ค. 2563 19:24:00
หัวข้อข่าว การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของไตรมาสที่ 2 ปี 2563
หลักทรัพย์ TACC
แหล่งข่าว TACC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

เรื่อง                 			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 06 ส.ค. 2563
ชนิดการปันผล              			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 20 ส.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)        			 : 19 ส.ค. 2563
จ่ายให้กับ               			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)  			 : 0.13
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)         			 : 0.25
วันที่จ่ายปันผล             			 : 04 ก.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก              			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( นายชัชชวั วัฒนสุข )
                    ประธานกรรมการบริหาร
                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หมายเหตุ                			 :
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) 
("บริษัท") ในวันที่
6 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ รอบผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 
2563 ถึง
30 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 90.41 ล้านบาท 
มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 109.57 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 608,000,000 หุ้น 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.	อัตราจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์)
2.	คิดเป็นเงินปันผล จำนวน 79.04 ล้านบาท
3.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (Record Date)
4.	วันที่จ่ายเงินปันผล 4 กันยายน 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.