รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 31 มี.ค. 2563 06:39:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ UKEM เริ่มซื้อขายวันที่ 1 เมษายน 2563
หลักทรัพย์ UKEM
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (UKEM)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 309,070,184.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 1,236,280,739
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 612
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 309,070,337.75
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 1,236,281,351
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ              			 : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (UKEM-W2) จำนวน 612 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 612 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)      			 : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)          			 : 0.50
วันใช้สิทธิ               			 : 13 มี.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 01 เม.ย. 2563
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.