รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 17 ม.ค. 2563 21:30:00
หัวข้อข่าว เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, จ่ายปันผลเป็นเงินสด, เพิ่มทุนและออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TAPAC-W4
หลักทรัพย์ TAPAC
แหล่งข่าว TAPAC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 17 ม.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 24 ก.พ. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 06 ก.พ. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 05 ก.พ. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม              			 : ห้องประชุมที่เรือนรับรองนิคมปิ่นทอง 2 ตั้งอยู่ เลขที่
 150 หมู่ 9 นิคมปิ่นทอง 2 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

เรื่อง                 			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 17 ม.ค. 2563
ชนิดการปันผล              			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 06 ก.พ. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)        			 : 05 ก.พ. 2563
จ่ายให้กับ               			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)  			 : 0.06
จ่ายจากกำไรสุทธิ             			 : 0.04
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.02
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)         			 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล             			 : 24 มี.ค. 2563
จ่ายปันผลจาก              			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2562
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร        			

นายไกรศรี ภูวะปัจฉิม, นางสาวจารุวัลย์ วงศ์เจษฎาสกุล และนายวินัย นิยโมสถ 
โดยเสนอให้เลือกกรรมการดังกล่าวกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ        			

เรื่อง                 			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 17 ม.ค. 2563
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ             			 : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 209,711,450
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 209,711,450
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ) 			 : 2 : 1
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)      			 : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ      			
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ       			 : TAPAC-W4
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ        			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ทาพาโก้
 จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)      			 : 9.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ        			 :
  2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.