รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 17 ม.ค. 2565 17:34:00
หัวข้อข่าว กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ TAPAC-W4
หลักทรัพย์ TAPAC
แหล่งข่าว TAPAC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ    			

เรื่อง                 			 : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ            			 : 17 ม.ค. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ        			 : TAPAC-W4
วันใช้สิทธิ               			 : 18 มี.ค. 2565
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 			 : วันที่ 25 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 18 มี.ค. 2565
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP         			 : วันที่ 23 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 18 มี.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ     			 : วันที่ 03 มี.ค. 2565 ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)   			 : 9
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)       			 : 1 : 1
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน    			 : 19 มี.ค. 2565
วิธีการใช้สิทธิ              			 : http://tapac-th.listedcompany.com/exercise.html
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ       			 : บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 789/40 หมู่ที่ 1
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0-3829-6339-41
โทรสาร: 0-3834-8029, 0-3829-6342
ติดต่อ นายโสฬส ตั้งในธรรม
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : นายโสฬส ตั้งในธรรม
ตำแหน่ง                			 : กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.