News Detail

Date/Time 22 Feb 2021 21:07:00
Headline การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 การงดจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม) ประจำปี 2563 และการขอสัตยาบันทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท อาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด ("CEC")
Symbol CRD
Source CRD
Full Detailed News Download Full Detailed News
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 21 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 10 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 09 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม              			 : ห้องกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ เลขที่ 
199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

เรื่อง                 			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก             			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : 24-hours service for
- Investment knowledge
- FAQs
Should you have any other inquiries,please contact our SET Contact Center Office Hours: 08:00 � 18:00 BKK Time