รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 13 ส.ค. 2564 17:01:00
หัวข้อข่าว แจ้งมติ BDM 3/2564, เพิ่มทุนจดทะเบียน, รวม Par, แก้ไขข้อบังคับ, ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
หลักทรัพย์ AIE
แหล่งข่าว AIE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 13 ส.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 21 ก.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 27 ส.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 26 ส.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - การเพิ่มทุน
 - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)
 - พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 6
สถานที่ประชุม              			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 13 ส.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 2
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 2
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 2
______________________________________________________________________

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)     			

เรื่อง                 			 : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 13 ส.ค. 2564
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น)      			 : 0.25
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น)      			 : 1.00
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.