รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 08 มี.ค. 2564 08:17:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ CHO เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์ CHO
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 330,475,259.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 1,321,901,037
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 4,180
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 330,476,304.25
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 1,321,905,217
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ              			 : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHO-W2) จำนวน 4,180 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,180 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)      			 : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)          			 : 0.86
วันใช้สิทธิ               			 : 30 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 09 มี.ค. 2564
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.