รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 07 เม.ย. 2564 18:41:00
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง การเพิ่มทุน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข2)
หลักทรัพย์ CHO
แหล่งข่าว CHO
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 05 เม.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 25 พ.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 22 เม.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 21 เม.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม              			 : ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ
 ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ        			

เรื่อง                 			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 05 เม.ย. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นกู้แปลงสภาพ
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด (PP)
 ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร    			 :
  Advance Opportunities Fund ("AO Fund") และ Advance
Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1")
  จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย)  			 : 432,675,407
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 432,675,407
  ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ       			
   ชื่อหุ้นกู้              			 : 
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน
(Senior Unsecured Convertible Debentures) ("หุ้นกู้แปลงสภาพ")
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)   			 : 1 : 1
   อายุหุ้นกู้             			 :
    3 ปี
หมายเหตุ                			 :
"ราคาแปลงสภาพ"จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 05 เม.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 432,675,407
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 432,675,407
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 432,675,407
หมายเหตุ                			 :
"ราคาแปลงสภาพ"จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 
จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.