รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 เม.ย. 2564 08:42:00
หัวข้อข่าว ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์ CHO
แหล่งข่าว CHO
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล   			


เรื่อง                 			 : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด               			 :
ตามที่บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 
56-1) ปี 2562 ว่าในระหว่างปี 2560 - 2562
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการจำหน่ายสินค้าและบริการงานซ่อมตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง
รถบรรทุกพร้อมตู้และขายตู้กับบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด (นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ) โดยมีมูลค่า 345 ล้านบาท 78 ล้านบาท และจำนวน 130 ล้านบาท ตามลำดับ
และมียอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวดปีดังกล่าว จำนวน 139 ล้านบาท 112 ล้านบาท และ 222 ล้านบาท ตามลำดับ
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อขายกับบุคคลอื่น ต่อมา บริษัทได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2563
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปรากฏข้อมูลตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 รายการลูกหนี้การค้าบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด
จำนวน 194 ล้านบาท โดยในเดือนมกราคม 2563
และกลุ่มบริษัทมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันสำหรับการรับชำระเงินรายเดือนตามมูลค่าหนี้คงค้าง ระยะเวลา 71
 เดือน นั้น
 เนื่องจากการทำรายการกับบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด 
เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศที่อ้างถึง ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงขอให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทดังกล่าว
เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท
จึงขอเรียนชี้แจงข้อมูลที่สำคัญดังนี้
1.ลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่การตกลงเข้าทำรายการ สาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย เงื่อนไขการชำระเงิน
2.หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาว่ารายการกับบริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด 
ดังกล่าวเป็นธุรกิจการค้าปกติ
3.การทำบันทึกข้อตกลงการรับชำระคืน และประวัติการรับชำระคืนจนถึงปัจจุบัน
4.ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย )
                  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.