รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 05 ส.ค. 2565 08:13:00
หัวข้อข่าว New shares of GCAP to be traded on August 8, 2022
หลักทรัพย์ GCAP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 
(GCAP)
Old capital (baht)            : 183,616,977.00
- Common stock (Unit: shares)      : 367,233,954
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 3,058,103
New capital (baht)            : 185,146,028.50
- Common stock (Unit: shares)      : 370,292,057
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 4/2022 in the amount of 3,000 units to
3,058,103 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,019.368
Conversion ratio (baht per share)    : 0.981
Conversion date             : 03-Aug-2022
Trading date               : 08-Aug-2022
______________________________________________________________________