รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 03 ส.ค. 2565 08:26:00
หัวข้อข่าว New shares of GCAP to be traded on August 4, 2022
หลักทรัพย์ GCAP
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 
(GCAP)
Old capital (baht)            : 182,615,976.00
- Common stock (Unit: shares)      : 365,231,952
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 2,002,002
New capital (baht)            : 183,616,977.00
- Common stock (Unit: shares)      : 367,233,954
Par value (baht per share)        : 0.50
Allocated for              : Advance Opportunities Fund has 
exercised the convertible debentures No. 4/2022 in the amount of 2,000 units to
2,002,002 common shares.
Ratio (Convertible security : share)   : 1 : 1,001.001
Conversion ratio (baht per share)    : 0.999
Conversion date             : 01-Aug-2022
Trading date               : 04-Aug-2022
______________________________________________________________________