รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 23 มิ.ย. 2565 09:00:00
หัวข้อข่าว การลงนามในสัญญาให้สิทธิบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส การเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรุ๊ปเวิร์ค จำกัด การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว และการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์ NINE
แหล่งข่าว NINE
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์        			

เรื่อง                 			 : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ     			 : บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จำกัด (มหาชน) (NINE)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ              			 :
บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด
ราคาเสนอซื้อ              			
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)           			 : 3.30
การทำคำเสนอซื้อ             			 : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ                			 : - บริษัท พอยท์ ออฟ วิว (พีโอวี) มีเดีย กรุ๊ป จำกัด 
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
- เนื่องจาก POV จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 70.65 
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ
ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น
ซึ่งจะมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้ POV
มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ.12/2554")
ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ
ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ POV
รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ POV
แล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่า POV จะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ทั้งนี้
ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า
ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258
ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ
มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ
ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private
Placement) ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ในครั้งนี้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.