รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 20 เม.ย. 2565 08:11:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ K เริ่มซื้อขายวันที่ 21 เมษายน 2565
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (K)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 182,394,768.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 364,789,536
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 15,518,575
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 190,154,055.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 380,308,111
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.50
จัดสรรรเพื่อ              			 : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) จำนวน 15,518,575
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15,518,575 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)      			 : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)          			 : 1.00
วันใช้สิทธิ               			 : 31 มี.ค. 2565
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 21 เม.ย. 2565
______________________________________________________________________