รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 25 มิ.ย. 2564 12:48:00
หัวข้อข่าว กำหนดการใช้สิทธิของ ECF-W4
หลักทรัพย์ ECF
แหล่งข่าว ECF
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ    			

เรื่อง                 			 : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ            			 : 25 มิ.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ        			 : ECF-W4
วันใช้สิทธิ               			 : 20 ก.ค. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ     			 : วันที่ 13 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 19 ก.ค. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)   			 : 2
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)       			 : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ              			 : www.eastcoast.co.th
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ       			 : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)
25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2152-7301-4 ต่อ 212 หรือ 202
โทรสาร 0-2152-7305
อีเมล์ : sarisa@eastcoast.co.th,
subongkot@eastcoast.co.th
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : สาริสา ทองกิตติกุล
ตำแหน่ง                			 : เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.