รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 04 มิ.ย. 2564 17:01:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (ECF-W4)
หลักทรัพย์ ECF
แหล่งข่าว ECF
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 04 มิ.ย. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย      			

ใบสำคัญแสดงสิทธิ            			
เสนอขายให้แก่              			

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม             			
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)  			 : 191,897,518
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ          			 :
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ           			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท 
อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (ECF-W4)
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)        			 : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ       			 : 02 มิ.ย. 2564
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย) 			 : 191,894,988
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)   			 : 2,530
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ  			 : บริษัทฯ 
จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว
ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่ากับที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : นายชาลี สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง                			 : กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.