รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 11 ก.พ. 2565 19:14:00
หัวข้อข่าว แจ้งจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และแต่งตั้งนางสาวปาริศรา จตุรพิธเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
หลักทรัพย์ BOL
แหล่งข่าว BOL
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 11 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 31 มี.ค. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 25 ก.พ. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 24 ก.พ. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม              			 : เลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 
(ห้องประชุม ASIC) ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

เรื่อง                 			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 11 ก.พ. 2565
ชนิดการปันผล              			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 25 ก.พ. 2565
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)        			 : 24 ก.พ. 2565
จ่ายให้กับ               			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)  			 : 0.145
จ่ายจากกำไรสุทธิ             			 : 0.11
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.035
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)         			 : 0.10
วันที่จ่ายปันผล             			 : 18 เม.ย. 2565
จ่ายปันผลจาก              			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร        			

อนุมัติแต่งตั้งนางสาวปาริศรา จตุรพิธเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้