รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 23 ธ.ค. 2564 08:11:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ KOOL เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ธันวาคม 2564
หลักทรัพย์ KOOL
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
(KOOL)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 198,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 792,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 65,000,000
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 214,250,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 857,000,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.25
จัดสรรรให้               			 : นางสาวอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ 20,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)         			 : 0.957
วันจองซื้อและชำระเงิน          			 : 16 ธ.ค. 2564
จัดสรรรให้               			 : นางสาวกันยธร การุณยานนท์ 5,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)         			 : 0.957
วันจองซื้อและชำระเงิน          			 : 16 ธ.ค. 2564
จัดสรรรให้               			 : นางสาวเสาวรัตน์ วจีทวีสิน 40,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)         			 : 0.96
วันจองซื้อและชำระเงิน          			 : 17 ธ.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 24 ธ.ค. 2564
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.