รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 14 ม.ค. 2565 12:55:00
หัวข้อข่าว แจ้งกำหนดวันเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 4 (แก้ไข)
หลักทรัพย์ KOOL
แหล่งข่าว KOOL
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 11 มิ.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 06 ส.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 28 มิ.ย. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 25 มิ.ย. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม              			 : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ถ่ายทอดสดจาก 
ห้องประชุม 2 บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน           			

1.บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 102,130,000 หุ้น 
เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด มูลค่า 61,278,000 บาท
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ จำนวนไม่เกิน 170,350,000 หุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าหุ้นบริษัท 
แคปปิตอลลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด จ านวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
 มูลค่า 102,210,000 บาท
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์    			

1.อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ 
จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัทฯ
จะชำระค่าตอบแทนจำนวน 61,278,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติซื้อหุ้น บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี 
จำกัด จำนวน
39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จากนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวน 102,210,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 11 มิ.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 530,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 530,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
บุคคลในวงจำกัดอื่น ที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 272,480,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 18.77
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
นายโชคชัย ศฤงคารชยธวัช
นางสาวอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ
นายเกษม ฉันท์วีรวงศ์
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 72,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 4.96
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.852
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : นางสาวเสาวรัตน์ วจีทวีสิน
นางสาวอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ
นางสาวกันยธร การุณยานนท์
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 65,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 4.48
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.915
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : นายธีภพ ธีรกานต์อนันต์
นายวสุ กาญจนหัตถกิจ
นางสาวกันยธร การุณยานนท์
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 65,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 4.48
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.903
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : นายฐิติวัฒน์ คูวิจิตรสุวรรณ
นายเกษม ฉันท์วีรวงศ์
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 55,520,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 3.82
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.893
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น        			 : วันที่ 14 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 14 ม.ค. 2565
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 530,000,000
(หุ้น)
หมายเหตุ                			 :
-การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 1 จำนวน 72,000,000 หุ้น คงเหลือ จำนวน 458,000,000 
หุ้น
ทั้งนี้ ราคาขายต่อหุ้นไม่ต่ำกว่า 90%ของราคาตลาด ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 0.60 บาท
-การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 2 จำนวน 65,000,000 หุ้น คงเหลือ จำนวน 393,000,000 
หุ้น
ทั้งนี้ ราคาขายต่อหุ้นไม่ต่ำกว่า 90%ของราคาตลาด ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 0.915 บาท
-การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 3 จำนวน 65,000,000 หุ้น คงเหลือ จำนวน 328,000,000 
หุ้น
ทั้งนี้ ราคาขายต่อหุ้นไม่ต่ำกว่า 90%ของราคาตลาด ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 0.60 บาท
-การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด ครั้งที่ 4 จำนวน 55,520,000 หุ้น คงเหลือ จำนวน 272,480,000 
หุ้น
ทั้งนี้ ราคาขายต่อหุ้นไม่ต่ำกว่า 90%ของราคาตลาด ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 0.60 บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.