รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 21 ธ.ค. 2564 17:24:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์ KOOL
แหล่งข่าว KOOL
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)      			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 21 ธ.ค. 2564

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย      			

หุ้นสามัญ                			
เสนอขายให้แก่              			

บุคคลในวงจำกัด             			
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร      			 : นางสาวเสาวรัตน์ วจีทวีสิน
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)          			 : 40,000,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)          			 : 40,000,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น    			 : 433,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)          			 : 0.960
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น          			 : 17 ธ.ค. 2564
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)         			 : 40,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)          			 : 393,000,000

สรุปผลรวม               			
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 433,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)         			 : 40,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)         			 : 393,000,000
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)        			 : 38,400,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)           			 : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย           			 : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)        			 : 38,400,000.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : นายนพชัย วีระมาน
ตำแหน่ง                			 : กรรมการ

นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.