รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 17 มี.ค. 2564 06:30:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 18 มีนาคม 2564
หลักทรัพย์ ATP30
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 154,327,514.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 617,310,058
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 65,000,000
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 170,577,514.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 682,310,058
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.25000
จัดสรรรให้               			 : บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด 65,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)         			 : 0.99
วันจองซื้อและชำระเงิน          			 : 08 มี.ค. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 18 มี.ค. 2564
หมายเหตุ                			 :
บุคคลเฉพาะเจาะจงให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
ของหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขา ยทั้งหมดออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนด 1 ปี
สามารถขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.