รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 10 ก.ย. 2564 08:56:00
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2564 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 09 ก.ย. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 24 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 15 ต.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 14 ต.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - การเพิ่มทุน
สถานที่ประชุม              			 : ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 
ชั้น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 09 ก.ย. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 30,000,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 30,000,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : 1. นางสาวอรอร อัครเศรณี
2. นางสาวพรรณทิพา เนติพัฒน์
3. นายพิเชษฐ์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ
4. นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 30,000,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 15.72
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)        			 : 0.0180
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น        			 : วันที่ 30 พ.ย. 2564 ถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2564
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 30,000,000,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.