รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 28 มิ.ย. 2564 07:11:00
หัวข้อข่าว หุ้นเพิ่มทุนของ NEWS เริ่มซื้อขายวันที่ 29 มิถุนายน 2564
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน           			

เรื่อง                 			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
(NEWS)
ทุนเดิม (บาท)              			 : 74,628,861,756.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 74,628,861,756
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน             			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 1,021,335,892
ทุนใหม่ (บาท)              			 : 75,650,197,648.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)            			 : 75,650,197,648
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)        			 : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ              			 : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEWS-W6) จำนวน 
1,021,335,892 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,021,335,892 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)      			 : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)          			 : 0.016
วันใช้สิทธิ               			 : 12 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มซื้อขาย             			 : 29 มิ.ย. 2564
______________________________________________________________________
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.