รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 22 มิ.ย. 2565 12:31:00
หัวข้อข่าว แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
หลักทรัพย์ AF
แหล่งข่าว AF
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี			


ลาออก                 			
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      			 : ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
คำนำหน้าชื่อ               			 : นาง
ชื่อ                  			 : ไพศรี
นามสกุล                			 : ฝักเจริญผล
วันที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง         			 : 30 มิ.ย. 2565
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : นายอัครวิทย์ สุกใส
ตำแหน่ง                			 : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้