รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 11 ส.ค. 2563 19:57:00
หัวข้อข่าว แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้ง 7-2563 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2563 และการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ IPO (แก้ไข)
หลักทรัพย์ COMAN
แหล่งข่าว COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 07 ส.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 01 ต.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 21 ส.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 20 ส.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

- 
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประ
ชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม              			 : โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.