รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 25 มิ.ย. 2563 19:29:00
หัวข้อข่าว การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์ COMAN
แหล่งข่าว COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 6/2563
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุสุดวิสัยเป็นผลให้มีการยกเลิกวาระที่เกี่ยวข้องกับโครงการ COMAN Travel TECH 
Building จึงทำให้ต้องนำวาระที่เกี่ยวข้องดังกล่าวออกจากการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2563
บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ใช้หนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
แทน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
บริษัทฯ ขอแจ้งว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่
http://investor.comancheinternational.com/set-filings/ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 หรือสแกน QR
Code ด้านล่าง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.