รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 13 พ.ค. 2565 17:53:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์ NEWS
แหล่งข่าว NEWS
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 13 พ.ค. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย      			

ใบสำคัญแสดงสิทธิ            			
เสนอขายให้แก่              			

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม             			
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)  			 : 52,825,098,824
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ          			 : NEWS-W7
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ           			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นิวส์ 
เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)        			 : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ       			 : 06 พ.ค. 2565
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย) 			 : 52,818,969,853
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)   			 : 6,128,971
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ  			 : บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดง
สิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : นายกฤษฎา พฤติภัทร
ตำแหน่ง                			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกุศล สังขนันท์
รองประธานกรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้