รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 26 เม.ย. 2564 06:53:00
หัวข้อข่าว แจ้งเลื่อนการประชุม AGM 2564 ยกเลิกการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของปี 2564
หลักทรัพย์ XO
แหล่งข่าว XO
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

สถานะ                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                 			 :
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการ์ณแพร่ระบาดของ COVID-19
เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 26 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 10 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 09 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม              			 : ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ  
ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

สถานะ                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                 			 :
เปลี่ยนแปลงเป็นจ่ายปันผลระหว่างกาล

เรื่อง                 			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 ก.พ. 2564
ชนิดการปันผล              			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 10 มี.ค. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)        			 : 09 มี.ค. 2564
จ่ายให้กับ               			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)  			 : 0.44
จ่ายจากกำไรสุทธิ             			 : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 			 : 0.44
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)         			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล             			 : 12 พ.ค. 2564
จ่ายปันผลจาก              			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ        			

สถานะ                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                 			 :
ยกเลิกวาระการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของบริษัท

เรื่อง                 			 : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 ก.พ. 2564
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ             			 : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย) 			 : 3,500,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ			 : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 3,500,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)      			 : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ      			
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ        			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("XO-WB")
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) 			 : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)      			 : 8.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ        			 :
  ไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

สถานะ                 			 : ยกเลิก
เหตุผล                 			 :
ยกเลิกวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 ก.พ. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 3,500,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 3,500,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.50
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : อื่นๆ
  รายละเอียดการจัดสรร        			 : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 3,500,000
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.