รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 11 พ.ค. 2564 07:36:00
หัวข้อข่าว mai adds new listed securities : K-W1 to be traded on May 12, 2021
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว mai
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
Listing

Listing                 : Warrant
Company name               : KINGSMEN C.M.T.I. PUBLIC COMPANY 
LIMITED (K)
Warrant trading symbol          : K-W1
Secondary market             : mai
Trading date               : 12-May-2021
Number of listed warrants (unit:     : 119,999,781
warrants)
Exercise ratio (Warrant : Common stock) : 1 : 1
Exercise price (baht per share)     : 1.00
Term of warrants             : 1 year and 6 months from the issuance
 date (April 12, 2021)
Warrant price (baht per unit)      : 0.00
First exercise date           : 30-Jun-2021
Last exercise date            : 11-Oct-2022
Remark                  :
Please see the description, condition and major characteristics of K-W1 in SET 
information Management System and see Terms and Conditions of K-W1 which were
submitted to the warrant holders or from SET website :
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________