รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 01 ก.ย. 2564 18:26:00
หัวข้อข่าว กำหนดการใช้สิทธิของ K-W1
หลักทรัพย์ K
แหล่งข่าว K
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ    			

เรื่อง                 			 : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ            			 : 01 ก.ย. 2564
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ        			 : K-W1
วันใช้สิทธิ               			 : 30 ก.ย. 2564
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ     			 : วันที่ 23 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2564
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)   			 : 1
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)       			 : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ              			 : 
https://investor-th.kingsmen-cmti.com/wp-content/uploads/2021/08/No2.-K-W1-TH.pdf
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ       			 : บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-052-8008
ผู้ประสานงาน นางสาวภัทริน หล่อตระกูลงาม 087-575-4114
อีเมล์ companysecretary@kingsmen-cmti.com
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
ตำแหน่ง                			 : ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.