รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 01 มิ.ย. 2564 13:40:00
หัวข้อข่าว ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
หลักทรัพย์ COMAN
แหล่งข่าว COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล   			


เรื่อง                 			 : ชี้แจงกรณีซื้อขาย Big Lot ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
รายละเอียด               			 :
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("COMAN" หรือ "บริษัทฯ") 
ขอชี้แจงการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้ปรากฎในรายการซื้อขายหุ้น COMAN
ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) จำนวนรวม 27,600,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 20.60 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
โดยรายการดังกล่าวเกิดจากการขายหุ้นของนายอภิชัย สกุลสุรียเดช ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ณ
ปัจจุบันไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท อำนาจในการควบคุมบริษัท นโยบายการดำเนินธุรกิจ
การบริหารงาน หรือผู้บริหารของบริษัท และนายอภิมุข บำรุงวงศ์ ไม่เข้าเกณฑ์ในการทำ Tender Offer


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ )
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.