รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 10 ส.ค. 2565 12:43:00
หัวข้อข่าว กำหนดการใช้สิทธิของ META-W6
หลักทรัพย์ META
แหล่งข่าว META
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ    			

เรื่อง                 			 : กำหนดการใช้สิทธิ
วันที่แจ้งสารสนเทศ            			 : 10 ส.ค. 2565
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ        			 : META-W6
วันใช้สิทธิ               			 : 31 ส.ค. 2565
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ     			 : วันที่ 24 ส.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ส.ค. 2565
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)   			 : 0.54
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)       			 : 1 : 1
วิธีการใช้สิทธิ              			 : http://www.metacorporation.co.th
บุคคลและสถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ       			 : ฝ่ายเลขานุการบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
(มหาชน)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์
ตำแหน่ง                			 : กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : นายออง ทีฮา
ตำแหน่ง                			 : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้