รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 27 ก.ค. 2565 12:45:00
หัวข้อข่าว แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด (F53-5)
หลักทรัพย์ META
แหล่งข่าว META
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)			
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์    			 : 27 ก.ค. 2565

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย      			

ใบสำคัญแสดงสิทธิ            			
เสนอขายให้แก่              			

ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด           			
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)  			 : 513,056,980
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ          			 : META-W6
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ           			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมตะ 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่6 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)        			 : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ       			 : วันที่ 27 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 27 ก.ค. 2565
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย) 			 : 507,990,925
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)   			 : 5,066,055
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ  			 : 
หากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ
จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาลดทุนหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป

___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท    			 : นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์
ตำแหน่ง                			 : กรรมการ

นายออง ทีฮา
กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้