รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 03 พ.ย. 2564 07:15:00
หัวข้อข่าว การปรับสิทธิของ SONIC_WA
หลักทรัพย์ SONIC
แหล่งข่าว SONIC
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ        			

เรื่อง                 			 : การปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์             			 : SONIC_WA
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ         			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โซนิค 
อินเต
อร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ที่ออกให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ("SONIC-ESOP 2018")
("ใบสำคัญแสดงสิทธิ")(SONIC_WA)
การปรับสิทธิ              			
ลักษณะการปรับสิทธิ           			 : ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
   ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)     			 : 1.95
   ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)     			 : 1.56
   อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย: หุ้น)   			 : 1 : 1
   อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย: หุ้น)   			 : 1 : 1.25
เหตุผลที่ปรับสิทธิ             			 : 
บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเพื่อรักษา
ผล ประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป
กว่าเดิมโดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิเนื่องจาก
 - เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
วันที่มีผลการปรับสิทธิ           			 : 19 เม.ย. 2564
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ         			 : ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์
ตำแหน่ง                			 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย
กรรมการ / เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.