รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 22 เม.ย. 2564 19:36:00
หัวข้อข่าว แจ้งยกเลิกมติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบจก.สาทรสินทรัพย์ และการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บจก.แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด การเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์ KOOL
แหล่งข่าว KOOL
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 31 มี.ค. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 22 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 26 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 25 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)       			 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม              			 : ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม บริษัท มาสเตอร์คูล 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
______________________________________________________________________การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 31 มี.ค. 2564
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 240,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 240,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)       			 : 240,000,000
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)     			 : 2 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)       			 : 0.45
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)   			 : วันที่ 01 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น        			 : 29 เม.ย. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)  			 : 28 เม.ย. 2564
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

เรื่อง                 			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 24 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก             			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.