รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 24 มี.ค. 2564 17:55:00
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และกำหนดการประชุม E-AGM 2021 (แจ้งเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่ วาระที่ 12)
หลักทรัพย์ KOOL
แหล่งข่าว KOOL
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 24 ก.พ. 2564
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 22 เม.ย. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 26 มี.ค. 2564
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 25 มี.ค. 2564
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม              			 : ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม บริษัท มาสเตอร์คูล 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน           			

การเข้าทำรายทั้งสองข้างต้น เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ผู้ถือหุ้นของ SS และ CLU จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ
ภายหลังจากการทำรายการ จึงเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
("ประกาศรายการเกี่ยวโยง") โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท บริษัทฯ
จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้
ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์    			

อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการเพื่อได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
1.1	ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด ("SS")
รวมทั้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ SS
รวมถึงสิทธิหน้าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ SS มี หรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ
โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 59,400,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ SS
ทั้งนี้ภายหลังการโอนกิจการ SS จะดำเนินการเลิกบริษัท และชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SS
โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SS ตามส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ทำสัญญาโอนกิจการ
1.2	ซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด ("CLU") จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ CLU 
จำนวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ CLU ราคาซื้อขายรวม 92,250,000 บาท
หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณหุ้นละ 2,306.25 บาท โดยบริษัทฯ
จะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขาย
และจะชำระเป็นเงินสดบางส่วนหากหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดข
อง SS ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร
หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทำให้กลุ่มผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนถือหุ้นรวมกันถึงระดับร้อยละ
 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน           			

เรื่อง                 			 : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 18 ธ.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)        			 : 479,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)       			 : 479,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)       			 : 0.25
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร        			 : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ             			 : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)       			 : 240,000,000
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)     			 : 2 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)       			 : 0.45
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น        			 : 29 เม.ย. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)  			 : 28 เม.ย. 2564
 จัดสรรให้กับ             			 : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร    			 : บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และผู้ถือหุ้นของ
บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)        			 : 239,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน       			 : 24.92
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด 			 : 239,000,000
(หุ้น)
หมายเหตุ                			 :
-เสนอขายให้แก่ SS เพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด มูลค่า 59,400,000 บาท โดยราคาเสนอขายเท่ากับ 
ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขาย
ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการ
แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.45 บาทต่อหุ้น
-เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CLU เพื่อเป็นการชำระค่าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CLU มูลค่า 92,250,000 บาท
โดยราคาเสนอขายเท่ากับ ร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7
วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขาย
ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการ
แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.45 บาทต่อหุ้น
หากบริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือไม่เพียงพอในการจัดสรรเพื่อชำระค่าซื้อหุ้นทั้งจำนวน 
หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทำให้กลุ่มผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนถือหุ้นรวมกันถึงระดับร้อยละ
25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ
จะชำระค่าตอบแทนบางส่วนเป็นเงินสดที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

เรื่อง                 			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 24 ก.พ. 2564
งดจ่ายปันผลจาก             			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลอื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ ในวันทำการ เวลา 8.00 - 18.00 น.