รายละเอียดของข่าว

วันที่/เวลา 22 ก.พ. 2565 17:32:00
หัวข้อข่าว แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 การงดเว้นจ่ายเงินปันผล กำหนด record date และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักทรัพย์ AF
แหล่งข่าว AF
รายละเอียดแบบเต็ม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น          			

เรื่อง                 			 : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 ก.พ. 2565
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น            			 : 21 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)          			 : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 			 : 08 มี.ค. 2565
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม        			 : 07 มี.ค. 2565
วาระการประชุมที่สำคัญ          			 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม              			 : อีเล็กทรอนิกส์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล      			

เรื่อง                 			 : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ           			 : 22 ก.พ. 2565
งดจ่ายปันผลจาก             			 :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 มี.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564

หมายเหตุ                			 :
เนื่องจากบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม
2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 และกำไรสะสม รวมสำหรับปี 2564 จำนวน 40,000,000 บาท เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2564
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้